Slovensky English Cesky Deutsch Magyarul Polski     Sobota, 13. júl 2024.  Meniny má Margita.
 Charakteristika  Ubytovanie  Kúpaliská  Afrodita - wellness  Hrady a zámky  Lyžovanie  Relax, zábava  Okolité obce  Kontakt  

Podmienky používania web stránkyUpozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie stránok

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti.

Licencia

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Monitorovanie

Prevádzkovateľ môže monitorovať prístup na túto webovú stránku a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na ňu.

Externé linky

Web stránka prevádzkovateľa može obsahovať externé linky, ktoré vedú k iným webovým stránkam tretích strán. Prevádzkovateľ nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia užívateľom škodu.

Elektronické útoky

Elektronické útoky akéhokoľvek druhu na web stránku prevádzkovateľa alebo všetky s tým spojené údaje prevádzkovateľa alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané. Každý elektronický útok môže viesť k okamžitému vylúčeniu užívateľa, do sféry ktorého spadá útok, a k jeho občianskemu a trestno-právnemu stíhaniu.

Ukončenie webovej stránky

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky, alebo materiálov uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez oznámenia. Prevádzkovateľ nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ubytovacích zariadeniach, akcií, ponuke produktov prevádzkovateľa, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú a tiež všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami publikovanými na tejto webovej stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠÍM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. PREVÁDZKOVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.

Odporúča www.kunerad.sk